ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Πολιτικού Κόμματος

Ιδρύεται πολιτικό κόμμα με την ονομασία «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ» και έμβλημα τον καθιερωμένη διεθνώς από την Γαλλική επανάσταση Φρυγικό σκούφο, σύμβολο της δημοκρατίας, ο οποίος σε λευκό κύκλο στην βάση του φέρει σε γραμματότυπο αρχαίας ελληνικής γραφής το κεφαλαίο γράμμα Α χρώματος έντονου Θαλασσή . ( προσαρτάται στο παρόν ως αναπόσπαστο τμήμα του)
ΕΔΡΑ
Γύθειο Λακωνίας, Δήμος Ανατολικής Μάνης, οδός Βασιλέως Γεωργίου του Β΄, αρ.1 Τ.Κ. 23200Τηλ. 2733051084 ηλεκτρονική διεύθυνση: mandouvaloslaw@gmail.com
ΣΚΟΠΟΣ
Η σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος ενεργός συμμετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας και η ανάδειξή του σε κυβέρνηση, με οδηγό την ιδρυτική του διακήρυξη, προσαρμοσμένη στην διεθνή και Ελληνική πραγματικότητα δεδομένου του προσανατολισμού του προς την αρχή του εφικτού στην πολιτική ως τέχνη που είναι.
Υπογραμμίζεται η ευαισθησία του κόμματος στην διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας της Ελλάδας στα πλαίσια της εθνικά αυτόνομης ειρηνικής συνύπαρξης στην διεθνή κοινότητα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, αλλά και με το κεκτημένο από το αίμα των νεοελλήνων χαραγμένα σημερινά σύνορά μας.
Η πολιτιστική και πνευματική αναγέννηση της ελληνικής κοινωνίας ως ηθικό της υπόβαθρο για ειρηνική συνύπαρξη – έμπνευση πρωτοπόρου δημιουργίας – επιστημονικής προσφοράς – ξεχωριστής παρουσίας στην διεθνή κοινότητα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Διαφανείς προσφορές. ΜΕΛΗ
Μέλη του κόμματος δύνανται να είναι ο κάθε Έλληνας πολίτης ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας , επαγγέλματος , οικονομικής ευρωστίας, των διατηρούντων ελληνική συνείδηση ομογενών της διασποράς του Έθνους μας μη εξαιρουμένων.Η είσοδος και η έξοδος είναι ελεύθερη – διευκρινίζεται και από κάθε οικονομική επιβάρυνση -. Η διαγραφή μέλους επιβάλλεται πάντοτε από το συμβούλιο δεοντολογίας κυρίως για τους ακόλουθους λόγους, οι οποίοι είναι ενδεικτικοί:Για συμπεριφορά μη συνάδουσα στην Δημόσια Τάξη και τα Χρηστά Ήθη .Για ενέργειες αντίθετες στους σκοπούς του κόμματος και της Συνταγματικής νομιμότητας.Για αποδοχή της ιδιότητας του μέλους οποιουδήποτε κυβερνητικού σχήματος προερχομένου από κόμμα ή άτομο του κληρονομικού ή του κομματικού κατεστημένου των κομμάτων της πολιτικής ζωής της χώρας, του αρχηγού του κόμματος μη εξαιρουμένου.Για την περίπτωση οικουμενικής ή συνεργασίας κυβέρνηση κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η συμμετοχή ΜΟΝΟ αν ο αρχηγός του κόμματος αναλάβει την θέση του προέδρου του κυβερνητικού σχήματος που θα προκύψει ως πρωθυπουργός της χώρας.
ΟΡΓΑΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
Επιλέγεται μετά την πρώτη 4ετία από την ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του κόμματος με μυστική ψηφοφορία, ως Ηγέτης του οποίου το εσωτερικό ρολόι καλό θα είναι να συγχρονίζεται με το ρολόι της Ιστορίας. Απαιτείται να έχει προσόντα Ηγέτη Σημαιοφόρου και όχι αρχηγού – κομματάρχη εκλεγμένου με κακής ποιότητας θεατρικές δήθεν δημοκρατικές διαδικασίες υπό μορφή εσωτερικής κομματικής έκφρασης «οπαδών» της «βάσης», ευάλωτες σε αδιαφανείς συναλλαγές και δυνατότητα εκτός Ελλάδας παρεμβάσεων.
Είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του κόμματος, επιλέγει τους άμεσους συνεργάτες του και ορίζει τον προσωρινό αντικαταστάτη του. Δεσμεύεται από το καταστατικό με την ιδιότητά του απλού μέλους ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΑ, ως «ο εν τοις ίσοις πρώτος» και επιβλέπει- επεμβαίνει στην ομαλή λειτουργία των λοιπών οργάνων, του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ εξαιρουμένου Ενεργεί με ευθύνη και πρωτοβουλία του για την υλοποίηση της Ιδρυτικής Διακήρυξης του κόμματος μετά των αρμοδίων οργάνων συνεργαζόμενος, αλλά και μεμονωμένων μελών και οπαδών του κόμματος .
Χορηγεί εντολές πληρεξουσιότητας εκπροσώπησής του με την ιδιότητά του του νομίμου εκπροσώπου του κόμματος.
Η διάρκεια της θητείας του είναι -4ετής – μη αποκλειομένης της επανεκλογής του εσαεί.Ο εκάστοτε υποψήφιος για πρόεδρος του κόμματος πρέπει να συγκεντρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις άνευ των οποίων δεν είναι αποδεκτή η υποψηφιότητά του:
1. Να πληρεί τις προϋποθέσεις που απαιτεί το Σύνταγμα και οι νόμοι του κράτους για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.
2. Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ανάλογο χρόνο υπηρεσίας σε Λιμενικό Σώμα , Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα. Αποκλείονται οι νομίμως απαλλαγέντες για οποιοδήποτε λόγο.
3. Να είναι πτυχιούχος 3βάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχης ισότιμης Σχολής και να έχει συνεχή 20ετή εμπειρία εργασίας στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα, εντός ή εκτός Ελλάδος.
4. Να είναι το θρήσκευμα χριστιανός ορθόδοξος, με κλασσικής ελληνικής παιδείας – φιλοσοφίας υπόβαθρο .
5. Η ιδιότητα του μέλους του κόμματος δεν είναι υποχρεωτική, αρκεί ο υποψήφιος πρόεδρος να έχει 10ετή τουλάχιστον προσφορά υπηρεσιών στο κόμμα ως συνειδητός οπαδός με δημοσιεύσεις – ενεργή συμμετοχή σε εκδηλώσεις και κάθε είδους συνδρομή στην υλοποίηση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αποτελείται από τον πρόεδρο και τους πολιτευτές και βουλευτές του κόμματος ( όταν προκύψουν), τον Γραμματέα, τα μέλη του Συμβουλίου Δεοντολογίας , τα μέλη του Συμβουλίου Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων καθώς και από τυχόν επίτιμα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής τα οποία θα εκλέγονται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών της , ως εκ των Διακεκριμένων Ήθους – Πνευματικής , επιστημονικής, κοινωνικής και Εθνικής γενικώς προσφοράς και καταξίωσης, όχι περισσοτέρων των -20- . Αποκλείονται οι τυχόν χορηγοί οικονομικής ενίσχυσης προς το κόμμα.
Με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων μελών της αποφασίζει για την αντικατάσταση του προέδρου του κόμματος και την ανάδειξη νέου με απλή πλειοψηφία .
Συνέρχεται σε τακτική συνέλευση ανα 4ετία και σε έκτακτη όταν ζητηθεί από το 1/3 των μελών της ανεξαρτήτως λόγου καθως επίσης και από τον πρόεδρο του κόμματος όποτε το κρίνει αναγκαίο και υποχρεωτικά σε περίπτωση διαφωνίας του προέδρου με το Συμβούλιο Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Είναι το συντονιστικό όργανο των προς τα έσω και προς τα έξω δραστηριοτήτων του προέδρου και των λοιπών οργάνων του κόμματος. Ο γραμματέας προϊστάμενος επιλέγεται από τον πρόεδρο του κόμματος και επιβλέπει επιμελείται της αλληλογραφίας συμπεριλαμβανομένης και της διαδικτυακής ενημέρωσης, επιλαμβανόμενος και του ιστορικού αρχείου του κόμματος, επίσης έχει και αρμοδιότητα προσωπάρχη.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Είναι 3μελες , επιλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή, συνεργάζεται με τον πρόεδρο του κόμματος για την ανεύρεση και διαχείριση οικονομικών πόρων. Ο πρόεδρος του κόμματος παρίσταται στις συνεδριάσεις του Σ.Δ.Ο.Π. χωρίς δικαίωμα ψήφου, χορηγεί ως νόμιμος εκπρόσωπος του κόμματος την σχετική πληρεξουσιότητα στα μέλη του Σ.Δ.Ο.Π. από κοινού να τον εκπροσωπούν για τους σκοπούς της διαχείρισης των οικονομικών πόρων κατά περίπτωση σε συναλλαγές με Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. φυσικά πρόσωπα και σε κάθε αρχή ( Δ.Ο.Υ. κλπ).
Σε περίπτωση διαφωνίας του προέδρου με την απόφαση του Σ.Δ.Ο.Π. , ο τελευταίος δύναται να συγκαλέσει την Κ.Ε. σε έκτακτη συνέλευση, χωρίς το απαιτούμενο ποσοστό του 1/3 των μελών της. Η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει με απλή πλειοψηφία η δε τυχόν διαφορά θέσης της με αυτήν του προέδρου του κόμματος δεν συνεπάγεται αμφισβήτηση και υποχρέωση παραίτησής του.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Επιλέγεται από τον πρόεδρο του κόμματος , από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, απλά μέλη του κόμματος, και διακεκριμένους για το ηθικό και μορφωτικό επίπεδο οπαδούς.Απαρτίζεται από -7- μέλη -5- μόνιμα και -2- αναπληρωματικά, αποφασίζει με πλειοψηφία.Είναι αρμόδιο για την τήρηση του παρόντος καταστατικού και κυρίως για την αξιολόγηση υποψηφιοτήτων για την θέση του προέδρου του κόμματος. Οι αποφάσεις του είναι αιτιολογημένες.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΤΟΜΙΚΑ Ή ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
Πρώτος πρόεδρος του κόμματος ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ, ορίζεται ο εμπνευστής και πρωτεργάτης στην ίδρυσή του Σπυρίδων Μαντούβαλος του Φωτίου και της Ευγενίας για μία 4ετία, ως ομόγνωμα αποδεκτός από τα υπογράφοντα ιδρυτικά μέλη το παρόν καταστατικό και την Ιδρυτική Διακήρυξη του κόμματος ως ενιαία κείμενα
Ουδείς δικαιούται να διακόψει την λειτουργία του κόμματος και την ενεργό παρουσία του στην πολιτική ζωή της χώρας, είτε δεδομένης της αποχώρησης του ως προέδρου του κόμματος, είτε δεδομένης της πιθανής αδράνειάς του κόμματος από μη αναμενόμενη αλλά και μη αποκλειόμενη άρνηση αποδοχής του από το εκλογικό σώμα. Κάθε μέλος της Κ.Ε. και κάθε μέλος οργάνου του κόμματος νομιμοποιείται να ενεργοποιήσει και άλλα μέλη και σταθερούς οπαδούς με αποδεδειγμένη προσφορά και παρουσία -5ετίας στο κόμμα, για να αναλάβουν την σύμφωνα με το παρόν καταστατικό νόμιμη εκπροσώπηση και λειτουργία του κόμματος.
Σπυρίδων Φωτ. Μαντούβαλος

Δικηγόρος

Πρόεδρος του Πολιτικού Κόμματος

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ